Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ลิงค์หน่วยงานราชการ

ออนไลน์

We have 12 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชม

2025579
สถิติวันนี้
สถิติเมื่อวานนี้
สถิติสัปดาห์นี้
สถิติสัปดาห์ที่ผ่านมา
สถิติเดือนนี้
สถิติเดือนที่ผ่านมา
สถิติทั้งหมด
210
2074
16164
1995248
62274
74118
2025579
ไอพีของคุณคือ : 3.225.221.151
Server Time: 2022-05-29 04:47:33

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (140)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ชนิดรถยนต์ผ่านได้) หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สถานี ด้วยวิธีประปวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลเมยวดี
ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง ยกเลิกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลเมยวดี
ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี ให้ใช้บังคับเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตย์หรือชำแหละเนื้อสัตว์ พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว สคบ. ประจำเดือน สิงหาคม 2564
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติการแทน
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมยวดี
ประกาศ เรื่อง ยกเชิดชูบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ประชาสัมพันธ์ สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม "กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ”
ประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ (ITA)
ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมยวดี
การส่งข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิงปลูกสร้าง รอบบัญชีปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒
ประกาศแบบบัญชีรายการ ที่ดินปลูกสร้าง ภ.ส.ด.๑
ประกาศ แบบบัญชีรายการ ที่ดินปลูกสร้าง ภ.ด.ส.๓
ข่าว สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกาศ กกต. เรื่องการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลเมยวดี (ITA) ประจำปี 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุุจริต
การประเมินความเสี่่ยงการทุจริตประจำปี
ข้อมููลเชิงสถิติเรื่่องร้องเรียนการ ทุุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามนโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์บริหารตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับสมัคร และไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง
การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2564
ประกาศ เรื่องกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย2563
ประกาศ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย2564
ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
ประกาศ เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเมยวดี
ประกาศ เรื่องการรับสมัครประกวดนางนพมาส และกระทงสวยงาม
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมยวดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประกาศ เรื่องให้เช่าตลาดเมยวดี หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สถานี โดยวิธีประมูล
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ
เชิญชวนบุคคลภายในร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)