Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ลิงค์หน่วยงานราชการ

ออนไลน์

We have 69 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชม

3756471
สถิติวันนี้
สถิติเมื่อวานนี้
สถิติสัปดาห์นี้
สถิติสัปดาห์ที่ผ่านมา
สถิติเดือนนี้
สถิติเดือนที่ผ่านมา
สถิติทั้งหมด
3212
2166
6322
3729564
43564
75714
3756471
ไอพีของคุณคือ : 34.239.170.244
Server Time: 2024-06-18 09:31:02

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ (Vison)

           "เทศบาลตำบลเมยวดี ยึดหลักธรรมาภิบาล


            ประสาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต "

 

 

พันธกิจ ( Mission )

        1. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมยวดียึดหลัก ธรรมาภิบาล

        2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลเมยวดี

        3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

        4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบล   คลองโยง ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

        5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบล  คลองโยง อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

           ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมยวดี มีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions) เพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์หลัก      

           1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 

           2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน

           3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

           4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน   

           5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ในระดับที่สูงขึ้น